Begraafbeleid Winsum aangepast

Foto: Winsum.nl

Het college van de gemeente Winsum stelt de raad voor om het begraafbeleid aan te passen. Eén van de voorstellen is de termijn voor een graf in de gemeente bij te stellen naar 30 in plaats van 20 jaar. Tarieven voor een graf gaan daarmee ruim 30% omlaag. Ook het tarief voor het verlengen van de graftermijn gaat fors naar beneden.

De gemeente heeft het begraafbeleid uit 2011 geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het uitgangspunt dat graftarieven kostendekkend moeten zijn voor het onderhoud van begraafplaatsen, niet haalbaar is. De gemeente komt daarom met nieuwe tarieven en laat het bezuinigingsdoel van € 50.000 vallen. De gemeenteraad praat 27 oktober over het voorstel.

Niet kostendekkend

De nieuwe tarieven van de gemeente Winsum liggen straks in lijn met die van buurgemeenten. Een kostendekkende exploitatie van begraafplaatsen in de gemeente blijkt niet haalbaar omdat er veel graven zijn die in het verleden voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Die moeten wel worden onderhouden, maar genereren geen inkomsten meer. Daarnaast heeft de gemeente Winsum een aantal historische begraafplaatsen die wel moeten worden onderhouden, maar waar geen graven meer worden uitgegeven. Het college stelt de raad nu voor om het onderhoud van deze begraafplaatsen onder het algemene beheer van de openbare ruimte te laten vallen. Het bezuinigingsdoel van 50.000 aan extra inkomsten dat in 2011 werd vastgesteld, wil het college laten vallen.

Geen belemmering

In 2011 heeft de gemeenteraad het huidige begraafbeleid vastgesteld. Daarbij werd gekozen voor het principe van kostendekkendheid. De tarieven werden toen flink verhoogd. Gevolg was dat veel minder inwoners van de gemeente kozen voor begraven. Door de tarieven nu vergelijkbaar te maken met die van omringende gemeenten, hoopt de gemeente Winsum dat mensen geen belemmering meer ervaren om te kiezen voor begraven.

Tevreden

Bij de evaluatie is behalve naar de berekening van kosten, ook gekeken naar de tevredenheid van inwoners en begrafenisondernemers over dienstverlening van de gemeente. Op het streven van kostendekkendheid, de hoge tarieven en de korte graftermijn na, waren zij tevreden over het onderhoud van de begraafplaatsen en de dienstverlening die de gemeente verleent rondom begraven.

Ruimtegebrek

Uit de evaluatie blijkt ook dat er over een jaar of tien ruimtegebrek ontstaat op de begraafplaatsen in Winsum, Baflo en Feerwerd.  Zodra dat gebeurt, wordt eerst gekeken of er ruimte kan worden gecreëerd door het anders inrichten van de begraafplaatsen. Mocht er toch overgegaan moeten worden tot ruimen, dan wordt eerst een uitgebreid traject doorlopen. De gemeente realiseert zich dat het van groot belang is om nabestaanden goed en tijdig te informeren over dit onderwerp. Het college stelt de raad dan ook voor om geld beschikbaar te stellen om dit proces te beschrijven.

Reacties