Belangengroep: ‘Kortsluiting Winsum niet temporiseren maar doorpakken’

Foto: Facebookpagina belangengroep

Belangengroep nieuwe weg Onderdendamsterweg – N361 is verbaasd en teleurgesteld en roept op om naar gemeenteraadsvergadering te komen.

Op de Facebookpagina Kortsluiting Winsum niet temporiseren maar doorpakken legt de belangengroep e.e.a. uit:

“Het college van B&W in Winsum heeft de gemeenteraad gevraagd om dinsdag 12 december aanstaande het besluit te nemen om een nieuwe weg tussen de Onderdendamsterweg en de N361 de komende jaren niet te realiseren. Hier zijn we zeer verbaasd en teleurgesteld over! Middels deze pagina willen we de politiek in Winsum laten zien dat heel veel inwoners deze verbinding graag willen. Wil je ook graag een oplossing voor de verkeersproblematiek op de Onderdendamsterweg dan zouden we het fijn vinden als je deze pagina liked en deelt en/of dat je dinsdag aanstaande om 19.30 uur naar de raadsvergadering in het gemeentehuis komt!”

 

Verbijsterd

“Uit onderzoek blijkt dat met een kortsluiting van de Onderdendamsterweg naar de N361 de gewenste verkeersontlasting van het centrum, de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid worden bereikt. Deze toegezegde en zo door de inwoners gewenste kortsluiting kan voor 6,2 miljoen middels reeds gereserveerde gelden (5,7 miljoen door Provincie en RSP en € 500.000 door de Gemeente Winsum) worden gefinancierd en vraagt van onze gemeente een extra minimale investering van 1,1 miljoen en een maximale investering 2 miljoen.

Indien samen met de direct omwonenden, die hebben aangegeven te vrezen voor geluidsoverlast en koplampen, naar een oplossing kan worden gezocht, zou de aanleg van de weg kunnen starten in 2018.

Geweldig nieuws voor Winsum … maar tot onze grote verbijstering wordt de gemeenteraad niet gevraagd om groen licht te geven voor deze door de gemeenschap zo gewilde wegverbinding. Nee, de raad wordt voorgesteld om de realisatie van deze kortsluiting te temporiseren, de budgetten hiervoor niet vrij te geven en de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te laten doen.

Wij verwachten dat van uitstel afstel komt. Dat betekent géén structurele oplossing voor de gevaarlijke situatie op de Onderdendamsterweg én dat we de 5,7 miljoen die door de Provincie en RSP beschikbaar zijn gesteld, gewoonweg kwijt zijn.”

 

Oproep aan gemeenteraad

“Als belangengroep hebben we de Gemeenteraad opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en het welzijn van een groot deel van de bevolking van Winsum door:

Niet akkoord te gaan met het voorgestelde besluit “De realisatie van de kortsluiting N361-Ranum-Onderdendamsterweg te temporiseren en de budgetten hiervoor nog niet vrij te geven, maar de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te doen.”

Het college te vragen om met direct aanwonenden met bezwaren te verkennen of er tot een oplossing gekomen kan worden;

Het college te vragen om variant 1 nader uit te werken en op korte termijn een voorstel aan te bieden aan de raad;

In dit voorstel een alternatief voor de T-aansluiting op te nemen;

In dit voorstel maatregelen op te nemen voor het weren van vracht- en landbouwverkeer op de Onderdendamsterweg binnen de bebouwde kom in Winsum.”

 

Hieronder de volledige brief, zoals die naar de raadsleden is gestuurd:

“Geachte raadsfractie,
Hierbij willen wij u graag informeren over het feit dat wij als bewoners zeer ontstemd en teleurgesteld zijn over het voorgestelde besluit van het college van B&W van de gemeente
Winsum om de realisatie van de kortsluiting N361-Ranum-Onderdendamsterweg te temporiseren en de budgetten hiervoor nog niet vrij te geven, maar de raad van Het Hogeland
hierover te zijner tijd voorstellen te doen. Wij verwachten dat van uitstel, afstel komt en we vinden dat dit geen recht doet aan de gedane toezeggingen in het verleden en de
problematiek op de Onderdendamsterweg in het dorp Winsum.

 

Sinds jaar en dag is het een vurige wens van de inwoners, de gemeente en de politiek van Winsum, om een kortsluiting te realiseren tussen de Onderdendamsterweg en de N361 aan de noordzijde van het dorp Winsum. De Onderdendamsterweg is met bijna 7.000 verkeersbewegingen per dag en relatief veel zwaar vracht- en landbouwverkeer een,
ondanks de herinrichting, drukke, onoverzichtelijke en gevaarlijke weg. Met name voor schoolgaande en sportende kinderen en voor ouderen is de route over de
Onderdendamsterweg nog steeds een hachelijke onderneming en gebeuren er ongelukken.
Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de werkzaamheden, de kosten en effecten is door de gemeente Winsum een projectgroep opgestart. Hier namen Prorail (bouw
van de tunnel) en het bureau RHDHV (voorbereiding wegaanleg) ook aan deel. Door deze projectgroep is variant 1 globaal uitgewerkt en is er een raming van de kosten gemaakt.

 

Uitkomsten van het onderzoek van de projectgroep m.b.t. variant 1:
• Met het realiseren van deze variant kan het verkeer op Onderdendamsterweg met ca.
2.400 vervoersbewegingen* per dag afnemen (van 6.900 naar 4.500). Dit betekent een
reductie van 35 %;
• Het voorkomen van sluipverkeer in het centrum wordt als zeer positief beoordeeld;
• Het voorkomen van vrachtverkeer door het centrum wordt als positief beoordeeld;
• Het verbeteren van de leefbaarheid in het centrum wordt als zeer positief beoordeeld;
• De afwikkeling van doorgaand verkeer wordt als zeer positief beoordeeld;
• Het verkeersgeluid blijft binnen de normen en er zijn geen maatregelen nodig;
• Deze variant is getoetst door het bouwheerschap van de provincie en beoordeeld als
positief;
• De eerste verkenningen m.b.t. Flora en Founa leveren geen onmogelijkheden op;
• Bij deze variant is het verwerven van grond relatief gezien beperkt;
• Enkele direct omwonenden hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met variant 1. Zij
vrezen geluidsoverlast en koplampen die in hun woningen schijnen. Dit probleem is
oplosbaar.
• In het Rompakkoord is 6,2 miljoen (5,7 miljoen door Provincie en RSP en € 500.000 door
de Gemeente Winsum) gereserveerd voor de betreffende kortsluiting;
• Voor deze variant komt de totaalraming uit op 8,2 miljoen, dit is inclusief € 900.000
onvoorzien. Dit betekent dat de Gemeente Winsum minimaal 1,1 miljoen en
maximaal 2 miljoen extra moet investeren om deze variant mogelijk te maken;
• Voorlopig is uitgegaan van een T-aansluiting**. Indien bij de verdere uitwerking een
“verkeersplein” de voorkeur heeft dan past dit ook binnen de raming.
* De belangengroep verwacht dat, zeker met aanvullende maatregelen, veel vrachtwagens
en landbouwverkeer gebruik zullen (moeten) maken van de nieuwe verbinding. Hierdoor zal,
met uitzondering van bestemmingsverkeer, er weinig zwaar verkeer meer door het centrum
van Winsum rijden.

 

Belangengroep ‘Kortsluiting Winsum niet temporiseren maar doorpakken!’

** De belangengroep een T-aansluiting een onwenselijke en onveilige aansluiting. Vanwege
de vele ongelukken is de T-splitsing bij Ranum opgeheven. Het zou een bijzondere keuze zijn
om nu bij deze nieuwe aansluiting, nog geen kilometer verderop, weer te kiezen voor een
dergelijke aansluiting. Wij zouden graag zien dat de mogelijkheid van een ovonde wordt
onderzocht.

 

Onze conclusie
Uit onderzoek blijkt dat met een kortsluiting van de Onderdendamsterweg naar de N361 middels variant 1 de gewenste verkeersontlasting van het centrum, de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid worden bereikt. Deze toegezegde en zo door de inwoners gewenste kortsluiting kan voor 6,2 miljoen middels reeds gereserveerde gelden (5,7 miljoen door Provincie en RSP en € 500.000 door de Gemeente Winsum) worden gefinancierd en vraagt van onze gemeente een extra minimale investering van 1,1 miljoen en een maximale investering 2 miljoen.
Indien samen met de direct omwonenden, die hebben aangegeven te vrezen voor geluidsoverlast en koplampen, naar een oplossing kan worden gezocht, zou de aanleg van
de weg kunnen starten in 2018. Geweldig nieuws voor Winsum … maar tot onze grote verbijstering wordt u als gemeenteraad niet gevraagd om groen licht te geven voor deze door de gemeenschap zo gewilde wegverbinding. Nee, u wordt voorgesteld om de realisatie van deze kortsluiting te temporiseren, de budgetten hiervoor niet vrij te geven en de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te laten doen.
Wij verwachten dat van uitstel afstel komt. Dat betekent géén structurele oplossing voor de gevaarlijke situatie op de Onderdendamsterweg én dat we de 5,7 miljoen die door de
Provincie en RSP beschikbaar zijn gesteld, gewoonweg kwijt zijn.

 

Wij, als inwoners van Winsum, willen u als Gemeenteraad dan ook oproepen om uw verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en het welzijn van een groot deel van de
bevolking van Winsum door:
• Niet akkoord te gaan met het voorgestelde besluit “De realisatie van de kortsluiting
N361-Ranum-Onderdendamsterweg te temporiseren en de budgetten hiervoor nog
niet vrij te geven, maar de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te
doen.”
• Het college te vragen om met direct aanwonenden met bezwaren te verkennen of
er tot een oplossing gekomen kan worden;
• Het college te vragen om variant 1 nader uit te werken en op korte termijn een
voorstel aan te bieden aan de raad;
• In dit voorstel een alternatief voor de T-aansluiting op te nemen;
• In dit voorstel maatregelen op te nemen voor het weren van vracht- en landbouw verkeer op de Onderdendamsterweg binnen de bebouwde kom in Winsum.
Wij willen u hartelijk bedanken voor het lezen en in behandeling nemen van onze inbreng, zijn vanzelfsprekend graag bereid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven én
wensen u heel veel succes en wijsheid bij de behandeling van dit agendapunt.
Namens vele inwoners en de Belangengroep ‘Kortsluiting Winsum niet temporiseren maar doorpakken!”

 

Erica Mansholt
Wim Kwant
Wian Bulthuis
Henk van der Veen
Eilana Maring- van der Ploeg
Eite van der Veen

 

Reacties

article
90765
Belangengroep nieuwe weg Onderdendamsterweg – N361 is verbaasd en teleurgesteld en roept op om naar
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20171207/belangengroep-kortsluiting-winsum-temporiseren-doorpakken/
2017-12-07T02:16:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2017/12/07021552/Belangengroep-e1512609364163.jpg
Nieuws