Vergunningaanvragen en -besluiten Het Hogeland

Foto:

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Kantens

 • Het bouwen van een melkveestal, Bredeweg 25 (2-5-2019)

Pieterburen

 • Het bouwen van een aanbouw, Hoofdstraat 85 (6-5-2019)
 • Het vervangen van een schuur, Hoofdstraat 47 (8-5-2019)

Uithuizen

 • Het vervangen van de reclamevoorziening, Molenerf 11 (2-5-2019)

Ulrum

 • Het bouwen van een loods, Trekweg 27 (4-5-2019)

Wehe-den Hoorn

 • Het wijzigen van bestemming bedrijfspand naar woning, Havenstraat 8 (2-5-2019)

Zandeweer

 • Het bouwen van een schuur, Hoofdstraat 17 (8-5-2019)

 

 

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Bedum

 • Het vervangen van trappen, Schultingastraat 1 (6-5-2019)

Houwerzijl

 • Het kappen van een boom, Hoofdstraat 1B (3-5-2019)

Rasquert

 • Afwijken gebruik ijsbaan Rasquert, Mathenesserweg 4 (2-5-2019)

Uithuizen

 • Het realiseren van twee uitwegen, Industrieweg 1 (6-5-2019)
 • Het kappen van een boom, Oude Dijk 4 (8-5-2019)

Winsum

 • Het wijzigen van gevels, dak en plattegrond van de bijschuur, Schouwerzijlsterweg 13 (3-5-2019)
 • Het kappen van een boom, Wierdaweg 2B (6-5-2019)

Zuurdijk

 • Het kappen van drie bomen, Hoofdweg 88 (8-5-2019)

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

 

Herziening omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Rasquert

 • Het bouwen van een schuur, Mathenesserweg 2 (9-5-2019)

Het betreft een herziening van het besluit van de verleende omgevingsvergunning op 28 februari 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Bedum

 • Voor het brandveilig gebruiken van een dagbesteding aan Grotestraat 30 (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een dagbesteding aan Grotestraat 30 te Bedum. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

 

Rectificatie verleende omgevingsvergunning

Vierhuizen

In de publicatie van 1 mei 2019 is gepubliceerd dat er een vergunning is verleend voor het kappen van twee thuja’s aan de Hoofdstraat 36 in Vierhuizen. Dit is niet juist. Het gaat om de locatie bij de begraafplaats aan de Hoofdstraat in Vierhuizen.

 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:

Baflo

 • Bruisend Baflo 2019 (de COOP Baflo op 22 juni 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur in Baflo, de Automeeting op 23 juni 2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur aan de Stationsstraat in Baflo en de Viswedstrijd op 29 juni 2019 van 08.30 uur tot 11.30 uur in de haven van Baflo). (verzenddatum 03-05-2019)

Doodstil en Cerespijpen

 • Het houden van viswedstrijden aan het Boterdiep, tussen Doodstil en Cerespijpen (aan een 30-tal aangelegde vissteigers) voor verschillende data in 2019 (verzenddatum 01-05-2019)

Leens

 • Het houden van de Textieldagen Verhildersum op 1 en 2 juni 2019, dagelijks van 10.30 uur tot 17.00 uur, rondom de museumboerderij van de Borg Verhildersum te Leens (verzenddatum 07-05-2019)

Warffum

 • Het houden van Festival Op Roakeldais Warffum van 26 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 in en rond de Op Roakeldaishal, het centrum en de haven van Warffum (verzenddatum 09-05-2019)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, maak dan een afspraak via 088 – 345 8888. U kunt de stukken inzien op alle locaties: Bedum, Uithuizen, Leens en Winsum.

Reacties

article
137799
Vergunningaanvragen Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor: Kantens Het bouwen van een
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190515/vergunningaanvragen-en-besluiten-het-hogeland/
2019-05-15T13:00:55+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/05/15130027/logo-Het-Hogeland.jpg
Nieuws