Analyse: Winsum had geen vergunning voor de Nacht mogen krijgen

Foto: Auwert Postmus

De kwestie van het verlenen van vergunningen voor evenementen in Winsum is een zaak met een bestuursrechtelijke lange staart aan het worden. Het gemeentebestuur is veel te laks, veel te ootmoedig jegens St. Horeca Winsum.

Het kan niemand ontgaan zijn. In de Noorderkrant van 4 september maakt het gemeentebestuur bekend: “De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Nacht van Winsum op 30 augustus 2019 van 19.00 uur tot 02.00 uur in het centrum van Winsum (verzenddatum: 28-8-2019)” Gevoeglijk laat het gemeentebestuur weten dat “degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”, binnen zes weken “een gemotiveerd bezwaar kan indienen”.

Deze vergunning is bekend gemaakt nadat het evenement plaats heeft gevonden; de vergunning is verleend zonder dat een burger gebruik kan maken van het recht op bezwaar. Afgezien van het feit dat iedereen St. Horeca Winsum een leuk feest gunt, een traditie die de Nacht van Winsum heet, is het iedereen ook duidelijk dat er hier bestuursrechtelijk sprake is van de jure en de facto, in en buiten rechten, een overtreding van de wettelijke bepalingen.

De grondslag van de Nederlandse rechtstaat is evident en onomstreden: een ieder is gelijk voor de wet. Dit principe geldt sedert Napoleon – enige tijd geleden – Nederland veroverde en het principe invoerde dat de burger beschermt tegen willekeur, machtswellust, bevoordeling door de overheid. Van hoog tot laag, van regering, minister, provinciebestuur tot gemeentebestuur.

Welnu, de wet is duidelijk. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening op 2 januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, geldt in de gemeente Het Hogeland het voorschrift dat evenementenvergunningen minimaal 12 weken plus 6 weken voor het plaatsvinden van het evenement in orde moeten zijn. Twaalf weken zijn nodig voor de ambtshalve afwikkeling ervan en de beoordeling ervan en advisering erover door de Veiligheidsregio en andere instanties. Op basis hiervan neemt de burgemeester, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, een besluit. Dat besluit wordt bekend gemaakt. En burgers die menen in hun belang te worden aangetast hebben het recht om gedurende zes weken bezwaar te maken.

Hoe eenvoudig kan het zijn? De informatie over het aanvragen van vergunningen is klip en klaar gecommuniceerd. Het invullen van formulieren is eenvoudig, en er ligt voortdurend een ambtenaar op de loer op te helpen.

Een ieder is gelijk voor de wet. Dat geldt voor alle clubs, verenigingen, organisaties die met de wettelijke regels voor evenementen te maken hebben. Het geldt zeker ook voor de burger die het recht heeft bezwaar te kunnen maken tegen een bestuursrechtelijk besluit van de gemeente.

Het gemeentebestuur laat weten: “Dat die publicatie te laat heeft plaatsgevonden, is een gevolg van het feit dat de organisatie van de Nacht van Winsum de vergunningaanvraag pas op het laatste moment heeft gecompleteerd. Daardoor was de publicatie feitelijk ‘pro forma’ en waren eventuele bezwaarmakers niet meer in staat te reageren. Dat betreuren we. We gaan in overleg met de organisatie van de Nacht om dit in de toekomst te voorkomen.”

Welwillendheid van het gemeentebestuur is een goede zaak. Het overtreden van wettelijke regels die een burger verhinderen van zijn recht gebruik te maken, is een andere zaak.

Er valt weinig plezier te beleven aan het bekritiseren van St. Horeca Winsum. De zoutpot om de wonden mee in te wrijven, kan beter in het keukenkastje blijven. Gemeentelijk overleg met de organisatie moet heilzaam zijn. Om te voorkomen dat er één burger in zijn of haar recht wordt aangetast. En we volgend jaar in de zomer niet wéér met een vergunningenkwestie in Winsum zitten.

Berto Merx

Reacties