“Maak een eind aan aardbeienteelt in Rottum”

Foto: Archief HogelandNieuws.

ROTTUM – De Stichting Natuur en Landschap Eemsmond heeft “ grote zorg over de grootschalige en bedrijfsmatige aardbeienteelt op de historische wierde Rottum,” zo laat men in een brief de gemeenteraad weten. “Maak een eind aan het gedogen van deze vorm van vergunningloze aardbeienteelt.”

Deze teelt is nu gevestigd op het zuidwest kwadrant van de wierde en zal de volgende jaren uitgebreid worden naar een ander deel van dit perceel (zuidoost kwadrant). Uitbreiding naar het zuidoost kwadrant van de wierde en naar andere delen rond de wierde is niet uitgesloten. De gemeente bindt een en ander niet aan een vergunning. Omwonenden worden door de initiatiefnemer niet op een ordentelijke wijze geïnformeerd. De wierde is nog redelijk gaaf; de wierde is duidelijk zichtbaar vanuit het omringende landschap, zo stelt Natuur en Landschap in een brief aan de gemeenteraad.

De club wijst erop dat de gemeente en de provincie de restauratie van monumenten (kloostergracht, kloostermuur, kerk, begraafplaats, kleinste huisje, Ossengang) op deze wierde actief ondersteund heeft vanwege het historische en landschappelijk ervan, zo meldt men:  “Op dit moment ziet men vanaf grote afstand een groot veld met plastic. Volgens ons doet een veld met plastic onevenredig afbreuk aan de landschappelijke waarde van de wierde. Aardbeienteelt met veelvuldig gebruik van plastic vormt niet alleen een bedreiging voor landschap en cultuurhistorische waarden, maar vormt ook een aantasting van de biodiversiteit. De weide (oorspronkelijk biologisch weidebeheer) met paardenbloemen was het terrein van vele insecten, weidevogels, reeën en hazen. Die tijd is nu voorbij. Het veelvuldig gebruik van plastic is niet in overeenstemming met het streven het plastic in het milieu terug te dringen. Op de zuidwesthoek staat regelmatig forse wind. Het plastic scheurt. Kleine deeltjes (microplastics) zwerven in het rond. Belanden in de tuinen van de aanwonenden,” zo schrijft de stichting.

De club wijst erop dat de wijze van aardbeienteelt zoals die nu op de wierde van Rottum plaatsvindt, een zeer slecht voorbeeld is voor hoe de gemeente op zoek gaat naar een duurzame, circulaire landbouw. In de omgevingsvisie van de provincie Groningen wordt gesteld: Het accent in ons beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, naast het beschermen van de karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen. Het faciliteren van aardbeienteelt zoals die nu plaatsvindt op de wierde Rottum, zo stelt de stichting, staat haaks op dit provinciale beleid en is in strijd met een duurzame leefomgeving waarin ontwikkelingen samengaan met bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitat, biodiversiteit, lucht en water. “Wij vragen u daarom een einde te maken aan het gedogen van deze vorm van vergunningloze aardbeienteelt en rekening te houden met de specifieke lokale omstandigheden. Deze vormt een grote aantasting van landschap, flora en fauna. Het aanzien van het cultuurhistorisch erfgoed wordt ernstig geschaad. De leefomgeving wordt aangetast en het is in strijd met duurzaamheid,” aldus de brief van de secretaris van de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond./BM

Reacties