Cultuurbeleid: Complimentenmachine draaide op volle toeren

Foto: HogelandNieuws

De complimentenmachine draaide in de gemeenteraad even op volle toeren. Voor cultuurwethouder Dijkhuis en de eerste schets van de beleidsvisie op de kunsten en cultuur in de gemeente Het Hogeland. Veel kwam ter sprake, enkel hoofdpunten.

Anne Marie Smits van GroenLinks zette de machine aan. Vol lof over de nota met name voor de aandacht voor het kunstenonderwijs in de scholen. En hiermee stipte ze een keuze aan die nog gemaakt moet worden. Hoe wordt de verhouding in de subsidiëring van instellingen voor muziek en kunst educatie, zeg maar de muziekscholen, en het kunstonderwijs binnen de scholen? GroenLinks heeft voor de rest van de kunstsubsidies een sterke voorkeur om geen langdurige verplichtingen aan te gaan: “Incidentele subsidies bieden meer gelegenheid om vernieuwingen te steunen.” Lovend was ze over de culturele café’s, bijeenkomsten waar met kunstenaars en ondernemers in deze sector wordt overlegd over de beleidsplannen.

Voor het CDA stelde Harma Dost – na de complimenten – dat haar partij toch een lans wil breken voor het in stand houden van voldoende subsidiëring van buitenschoolse kunsteducatie. “We zijn tegen het stoppen van subsidie aan de buitenschoolse activiteiten. Cultuureducatie is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen.” Hiermee nam ze een voorschot op het probleem zich voordoet als de subsidie op de muziekscholen afneemt, met name de middenklassen diep in de beurs zullen moeten tasten voor dit onderwijs. Een zorg die door Nannet Gijzen van de CU werd gedeeld. Mädi Cleerdin van de PvdA wees er op dat van de mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor kunsteducatie voor kinderen uit armlastige gezinnen nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Gijzen en Marjan Stel van GemeenteBelangen wilden dat er in het beleid méér aandacht komt voor de Groninger taal. Stel: “Dit kan niet, de streektaal maakt deel uit van de regionale identiteit en behoort daarom structureel een plaats in de begroting te hebben.”

Over het plan om dorpen – steeds wisselend – als cultuurdorpen aan te wijzen en initiatieven daar te ondersteunen stelde de CU dat het verstandiger is om grote thema’s te kiezen en daar een dorp bij te zoeken dat met steun zo’n thema uitwerkt. Dost en Gijzen vroegen aandacht voor kunstwerken in de openbare ruimte zoals op rotondes. Dost: “Wat gaat er met de bestaande kunstwerken gebeuren? Wat is de rol van de gemeente in de fase van ontwerp en wat is de rol van de inwoners daarin?

Dost bracht de organisatiestructuur ter sprake. Er was in de gemeente Eemsmond een Culturele Raad. En zij wilde weten of er weer zo’n orgaan komt. Ook vroeg zij naar het overleg met de kunstenaars achter het in 2018 gepubliceerde Manifest en het platform dat daar bij hoorde. De VVD maakte zich zorgen over de activiteiten in de dorpen waar stel het mee eens was: “De lokale clubs en organisaties hebben het zeer moeilijk.”

Wethouder Dijkhuis was tevreden over de reacties op de eerste versie van de visie op kunst en cultuur. “Het gaat er om dat we als gemeente niet zelf van alles  bedenken maar dat we mensen en instellingen met elkaar in verbinding brengen. Over het platform en de culturele raad zei hij dat het de bedoeling is dat het platform kunstenaars samenbrengt om te netwerken en tot gezamenlijke initiatieven te komen. Daar past een adviesraad niet in. De kunst in de openbare ruimte maakt wel deel van het beleid uit, maar is, zo stelde hij, vooral een zaak van anderen. Het is in lijn met de geest van de nota een zaak van onderop initiatief nemen en mee ontwikkelen. Wat de subsidiëring van het kunstonderwijs aangaat stelde hij vast dat een meerderheid wel een mix van schoolsubsidie en buitenschoolse educatie subsidiëren wil, maar dat er een tendens is in de raad voor nadruk op schoolsubsidie. Hij hield de raad voor dat de provincie zeer zwaar inzet op de stimulering van het Gronings. Hij wees erop dat subsidies aan lokale clubs op het terrein van kunst en cultuur ook afhankelijk zijn van het subsidiebeleid van de gemeente. “De harmonisatie van de oude subsidieregelingen is in de maak.”/BM

 

Reacties