Waterschapsbelasting volgend jaar omhoog voor klimaatmaatregelen

Hoofdkantoor Waterschap Noorderzijlvest te Groningen
Foto: HogelandNieuws

GRONINGEN – Het waterschap Noorderzijlvest verhoogt volgend jaar de belasting met 5,4 procent wat neerkomt op ongeveer 21 euro gemiddeld per huishouden. Hiermee worden investeringen voor klimaatbestendig waterbeheer gefinancierd.

“Waterschap Noorderzijlvest geeft vorm en inhoud aan toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in een aardbevingsgevoelig gebied. Daarom moeten we meer dan andere waterschappen ons in korte tijd richten op oplossingen en maatregelen voor deze belangrijke thema’s. We zijn genoodzaakt te investeren in projecten die inspelen op de effecten van bodemdaling, als gevolg van gaswinning en klimaatverandering. Deze projecten kosten veel geld, maar zorgen ervoor dat onze inwoners droge voeten houden,” aldus het waterschap .

Voor alle duidelijkheid: de kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een laag inkomen blijft onverkort gelden. Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest behandelt op 27 november a.s. het jaarplan en de  begroting voor 2020. Hierin staat wat het waterschap volgend jaar doet aan dit complexe vraagstuk, welke oplossingen we bieden en hoeveel dit gaat kosten. Met dit jaarplan voert Noorderzijlvest het bestuursakkoord ‘Voor mens en voor water’ uit. Door de verandering van het klimaat stijgt de zeespiegel. De bodemdaling als gevolg van de gaswinning komt daar nog eens bij. “Dit betekent dat wij dijken langs kanalen en de Waddenkust moeten versterken. Hetzelfde geldt voor de kades in onze steden en dorpen. De aardbevingen van de laatste jaren leidden er toe dat wij extra maatregelen treffen om waterkeringen te versterken. We hebben veel geïnvesteerd in waterveiligheid. De keringen zijn nagenoeg op orde. De komende jaren bereiden we de investering in de Lauwersmeerdijk voor. “

Klimaatverandering betekent dat we steeds meer te maken krijgen met hoosbuien, lange periodes van droogte, zonder neerslag en met hogere temperaturen. Aan de ene kant moet overtollig water afgevoerd kunnen worden, aan de andere kant moet water waar nodig beschikbaar zijn. Dit vraagt schone watergangen. Zowel het baggeren als het beschoeien hebben de laatste jaren minder prioriteit gehad. Dit krijgt nu voorrang. Ook starten we met de uitvoering van de gebiedsinrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. Zo zegt het waterschap.

Noorderzijlvest verwacht in 2020 circa € 30 miljoen uit te geven aan waterveiligheid, circa € 33 miljoen aan voldoende en gezond water en circa € 22 miljoen aan gezuiverd water. Wie betaalt wat in 2020? De noodzakelijke projecten en maatregelen voor aardbevings- en klimaatbestendig waterwerk betekenen dat de tarieven van de waterschapsbelastingen in 2020 stijgen. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer € 157. Een gezin met een huurhuis betaalt volgend jaar ongeveer € 288. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 200.000 betaalt in 2020 ongeveer € 410. Een agrariër met circa 80 hectare landbouwgrond in eigendom betaalt in 2020 ongeveer € 6.768. Een eigenaar van een MKB bedrijf betaalt in 2020 ongeveer € 1.876.

Reacties