Geen grote verrassingen bij debat over Kortsluiting

Foto: Berto Merx

WINSUM – De standpunten waren van te voren bekend zodat de behandeling van het bestemmingsplan voor de aanleg van De Kortsluiting weinig verrassingen opleverde. Eén kleine: Gerke Kersaan is tegen het geplande tracé achter de Bloemenbuurt, zijn fractie GemeenteBelangen is vóór.

De insprekers – voor- en tegenstanders van het tracé – namen er de tijd voor. Pieter Tuinman van de Bloemenbuurtgroep – tegen – hekelde met name de belabberde procedure rond het plan, de erfenis van de gemeente Winsum. Eilana Maring van Kortsluiting Winsum Ja bood de raad 991 handtekeningen aan ter ondersteuning van het standpunt dat het huidige tracé door moet gaan en snel. Corrie van der Veen, namens Het Streekje, noemde het geplande tracé “een lang gekoesterde wens ter verbetering van de verkeersveiligheid.” Anneloes Groenewold van de Fietsersbond noemde het plan een autoplan en hekelde het gebrek aan aandacht voor de fietsers. Ard van Breukel van Brake 2 bekritiseerde een aantal aannames over de te verwachten verkeersstroom. De Brake 2-groep bepleitte een 50 km zone in het oostelijk deel van de Onderdendamsterweg en stil asfalt.

Pieter Tuinman.

De kaarten waren al geschud. Kick Mulder van GemeenteBelangen: “GB kon indertijd in de raad van de gemeente Winsum niet met het besluit instemmen. Maar, er is een tracé-keuze, er is een budget en er is een verkeersprobleem. We kiezen vandaag geen tracé, we zijn nu bezig met de uitvoering van een besluit van toen. Er is een coalitieakkoord  waarin staat dat de projecten waarover in de vorige gemeente is besloten door de nieuwe gemeente worden uitgevoerd.” Dat kwam hem op en berisping van Linda Visser (SP) te staan: “GemeenteBelangen had in de verkiezingscampagne de tegenstand tegen het huidige tracé als speerpunt. En nu is het omgekeerd. Je moet je aan je woord houden, GemeenteBelangen. Dit is schadelijk voor het aan zien van de politiek, dit schaadt ons allemaal.” Kick Mulder reageerde hierop met de stelling: “Een verkiezingsprogramma is niet een 1 op 1 door te schuiven in een coalitie programma.” Sandra Herkströter van de SP reageerde daar weer op: “Heeft GemeenteBelangen wel eens gehoord van dualisme in de raad? Als raadslid kun je prima je eigen koers bepalen……” Mulder: “Wij houden ons aan het coalitie -akkoord.”

Linda Visser, SP.

Opvallend aan de discussie was dat Linda Visser veel bijval oogstte met haar – hartstochtelijk – betoog om burgers te betrekken bij de besluitvorming. “Bij de besluitvorming indertijd waren de burgers pas op het eind erbij betrokken in plaats van bij het begin.” Ze hield wethouder Dijkhuis voor. ”Het is een gelopen race. Maak een nieuwe, frisse start, ga met de direct omwonenden in gesprek, met frisse ambtenaren om alsnog het beste er van te maken. Dat is de echte kwestie.” Wethouder Eltjo Dijkhuis reageerde hierop met: “We voeren een bestaand besluit uit. Het is spijtig dat mensen niet meer meedoen met de klankbordgroep. De kern is voorstanders en tegenstanders bij elkaar te brengen zodat ze begrip en inzicht krijgen in wat anderen drijft. Dit is de grote les uit deze kwestie en daar heeft de SP een punt mee.”

Kick Mulder (l.) en Gerke Kersaan

Gerke Kersaan, voormalig raadslid voor Gemeentebelangen in Winsum en destijds tegen het huidige tracé verklaarde in de raad voorstander te zijn van de aansluiting op de rotonde van Ranum, variant 2: “Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een vurig voorstander van de kortsluiting ben om daarmee de Onderdendamsterweg weg te ontlasten van autoverkeer en vooral zwaar verkeer. Maar de vraag is of de hier geboden oplossing in het voorstel de beste is. Hierbij staat het veiligheidsaspect voorop. Iedere extra aansluiting brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Dat geldt ook voor de voorgestelde extra aansluiting op de N361. Op dat punt ben ik in goed gezelschap  van de provincie Groningen die ook van mening is dat extra aansluitingen afnemende verkeersveiligheid en doorstroming betekent. Zo heeft zij in de procedure de Molenweg Noord in Adorp gesteld, en van de rechter gelijk gekregen, dat in het kader van de reconstructie van de  N361 zo weinig mogelijk aansluitingen de veiligheid en de verkeersdoorstroming bevorderen. In dit beleid past een aansluiting op de bestaande rotonde van Ranum beter dan een extra aansluiting op de N361.

Een tweede aspect is de afname van het verkeer op de Onderdendamsterweg  door de aanleg van de Kortsluiting. Hiernaar is een onderzoek ingesteld waarbij geconcludeerd wordt dat de nu gepresenteerde variant op deze weg de grootste vermindering van motorvoertuigen met zich meebrengt. Belangrijk bij dit alles  is met name de afname van het zware verkeer. Uitgangspunt is steeds geweest dat het zware verkeer per definitie geweerd wordt op de Onderdendamsterweg. In het voornoemde onderzoek is het vrachtverkeer niet geëlimineerd maar gewoon meegenomen. Ook is over verdere verkeersremmende maatregelen niets vermeld. Indien deze zaken wel mee worden genomen ontstaat een beduidend ander beeld in de vergelijking met variant 2.

Dan nog het financieel aspect. Het verstrekte krediet is gebaseerd op een kostenraming van 8,2 miljoen. Hierin lijken zowel kosten voor een nieuw verkeersplein opgenomen als voor aansluiting op de rotonde.  Verder is naast de begrote kosten van ProRail ook de door ProRail afgedwongen garantstelling van 9 ton reeds als kosten opgenomen. Dat mag naar ik hoop niet het uitgangspunt zijn. Daarnaast is door de provincie nog een bedrag van € 1 miljoen toegezegd vanwege het niet doorgaan binnen het rompakkoord van de aansluiting Noorderhogebrug. De totale financiële middelen zouden met dit alles dan ook wel eens voldoende kunnen blijken voor een aansluiting op de rotonde bij Ranum -variant 2.

Kortom er zijn op dit moment voldoende argumenten om niet voor de ‘next best oplossing’ – zoals hier voorgesteld – te kiezen, maar voor beste en de veiligste oplossing, te weten variant 2.

De gemeenteraad beslist tijdens de volgende vergadering over het plan. Zoals de kaarten er nu bij liggen: de SP en Kersaan tegen, de rest van de raad voór./BM

Reacties