Opinie: “GemeenteBelangen heeft wel heel veel boter op het hoofd”

Piet Tuinman spreekt de gemeenteraad toe.
Piet Tuinman spreekt de gemeenteraad toe.
Foto: Berto Merx

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland op 11 december in meerderheid gaat instemmen met het ontwerp bestemmingsplan de Kortsluiting, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 27 november. Piet Tuinman, woordvoerder van de groep Bloemenbuurt, overziet de gang van zaken: “Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor ernstige ongevallen op de N361 en het verkeersplein?”

Het doel van de Kortsluiting is het ontlasten van de kern van Winsum van het doorgaande (vracht)verkeer en het bieden van een alternatieve verbinding voor dat doorgaande verkeer. Het tracé waarin het ontwerp bestemmingsplan voorziet gaat uit van een compleet nieuwe aansluiting op de N361 om vervolgens dicht tegen de bebouwing van de Bloemenbuurt aan, door met een T-splitsing aan te takken op de Onderdendamsterweg.

Ook de bewoners van de Bloemenbuurt zijn het eens met degenen die van mening zijn dat gelet op de huidige verkeersonveilige situatie op de Onderdendamsterweg, ingrijpen en het nemen van maatregelen nodig zijn en daarmee neemt de Bloemenbuurt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit standpunt werd nog eens verduidelijkt toen tijdens de raadsvergadering van 27 november jl. mevrouw Maring, inspreekster van de Onderdendamsterweg, meer dan honderd handtekeningen van de Bloemenbuurt aanbood aan het college om de Kortsluiting te realiseren. Het hadden er overigens minstens 31 meer kunnen zijn wanneer ze ook onze actiegroep hadden benaderd en dat is nou jammer.

De raad boog zich over het bestemmingsplan.

In tegenstelling tot het tracé, waarvoor de raad op 11 december naar alle verwachting haar zegen geeft, kiest de Bloemenbuurt voor een ander tracé nl. aansluiten op de rotonde Ranum. Deze keuze maakt de Bloemenbuurt omdat wij ons niet beperken tot alleen maar de onveilige situatie op de Onderdendamsterweg maar ook om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op de N361 en op de voorgenomen nieuwe aansluiting.

De kinderen die nu gevaar lopen op de Onderdendamsterweg waarvoor de bewoners aldaar, maar ook in meerderheid de inwoners van Winsum zich, terecht, druk maken, zouden zich ook druk moeten maken over de veiligheid van die kinderen die straks over een zeer onveilig verkeersplein moeten oversteken. Fietsers en voetgangers hebben op dit plein geen voorrang. Ook op de N361 zelf zullen zich zeer gevaarlijke situaties voordoen, zo zeggen onze berekeningen. Met de grote snelheden van het drukke verkeer op deze weg, zal het invoegen vanaf de Kortsluiting een ware “kamikazeactie” met te verwachten aanrijdingsgevaren blijken te zijn en dat zelfs bij een geringe snelheid van 50 km/u. Wie neemt daar straks de verantwoordelijkheid voor, wanneer er zich (ernstige-) ongevallen voordoen op de N361 en het verkeersplein? Om dit te voorkomen, waarom dan toch een geheel nieuw en onveilig verkeersplein realiseren terwijl een aansluiting op de rotonde Ranum logischer en veiliger is?

Toen werd aangekondigd dat het ontwerp bestemmingsplan op 27 november op de raadsagenda stond waren de verwachtingen voor wat betreft de uitkomsten van een mogelijk politiek debat, hoog gespannen. Deze verwachting kon echter niet waar worden gemaakt, want op 26 november hadden partijen hun standpunten al kenbaar gemaakt via de pers waaruit de conclusie kon worden getrokken dat op 11 december het omstreden ontwerp bestemmingsplan, waarbij voorzien wordt in een nieuwe aansluiting op de N361, kan worden vastgesteld. Ja, en als je het op voorhand al met elkaar eens bent dan valt er weinig te debatteren en daar veranderen insprekers en belangenvertegenwoordigers weinig aan. Een pseudo debat voor de bühne is dan het gevolg.

Alhoewel het mosterd na de maaltijd is wil ik toch duidelijk maken hoe en op welke wijze de volksvertegenwoordigers in deze kwestie politiek hebben bedreven en nog steeds bedrijven.

Wat waren de standpunten van de politiek in Winsum in het verleden?

In overgrote meerderheid was de politiek in Winsum tijdens de verkiezingen in 2014 voorstander van een kortsluitverbinding met een aansluiting op de rotonde Ranum en de Onderdendamsterweg. Alleen GroenLinks was tegen. Bij monde van de toenmalige fractievoorzitster, mevrouw Scheepstra, meldde deze tijdens een verkiezingsdebat, dat ze tegen meer asfalt was en dus tegen de Kortsluitverbinding überhaupt. In maart 2018 koos zij met haar fractie voor de Kortsluitverbinding zoals nu in het ontwerp bestemmingsplan is voorzien, met als argument “er is niet meer geld” en “kijk eens naar de publieke tribune dit is een geweldig democratisch besluit”. De Christen Unie kwam in 2018 niet verder dan met de “principiële” opmerking van mevrouw Gijzen, dat de bewoners van de Bloemenbuurt niet moeten zeuren want over 25 jaar rijden we toch allemaal elektrisch. De PvdA heeft op 27 maart 2018, toen het besluit in de gemeenteraad van Winsum werd genomen, niet gestemd, de vertegenwoordiger van die partij, de heer de Vink, moest de trein naar Den Haag halen. Wel liet hij weten dat het college niet goed had gecommuniceerd met de bewoners en hij wil een beter voorstel. Nog voordat het besluit in de raad van Winsum zou worden genomen had de VVD al aangegeven dat ze voor het college besluit zouden gaan stemmen, dit ondanks het feit dat de toenmalige fractievoorzitter, de heer Jonkman, geen onderscheid wist te maken tussen een T-splitsing, een ovonde of een verkeersplein. Coalitiepartij het CDA was in 2018 ook akkoord met het collegevoorstel, de toenmalige fractievoorzitter de heer Ritsema, snapte de zorgen van de Bloemenbuurt, maar gelet op de beschikbare middelen en de houdbaarheidsdatum van de RSP- subsidie van 5,7 miljoen, een subsidie van de provincie, moest het CDA nu toch deze keuze maken. Achteraf blijkt, doordat wij navraag hebben gedaan bij de Provincie, dat er geen hard jaartal is afgesproken om in aanmerking te komen voor de RSP-subsidie van 5,7 miljoen. Het CDA, maar ook andere fracties zijn dus steeds onjuist geïnformeerd over de houdbaarheiddatum van deze subsidiepot. Gemeente Belangen heeft vanaf het begin vraagtekens geplaats bij het besluit. Tijdens de besluitvormingsprocedure destijds heeft Gemeente Belangen, met argumenten die hout sneden, tegen het collegebesluit gestemd. Opgemerkt moet worden dat tijdens de besluitvormingsprocedure alleen variant 1 van het tracé is voorgelegd aan de raad van Winsum, terwijl per amendement van 12 december 2017 de raad had gevraagd en ook toegezegd had gekregen, dat de tracé-varianten, er waren nog twee alternatieven waaronder de variant met een aansluiting op Ranum, nader uitgewerkt en afgewogen moesten worden. Het college kwam echter maar met één tracévariant. De gemeenteraad van Winsum heeft deze nalatigheid van het toenmalige college niet aan de orde gesteld. Op z’n zachts gezegd, heeft de raad zitten slapen. Wel was de voltallige gemeente raad van Winsum eensluidend in de oproep aan het college, om rekening te houden met de belangen van de bewoners. Tot zover het verleden.

Nu het heden.

Zoals gebleken tijdens het voorjaarsoverleg van 26 juni jl. hebben meerdere fracties, waaronder SP, VVD, GroenLinks en coalitiepartij PvdA aangegeven, voorstander te zijn van een heroverweging van het door de raad van Winsum genomen controversiële besluit m.b.t. de Kortsluiting. Nu blijkt, dat alleen de SP woord houdt zij zullen tegen het ontwerp bestemmingsplan stemmen. De SP is van mening dat een herziening van het Winsumse besluit een kans had moeten krijgen, met frisse ambtenaren en direct omwonenden aan de slag. De Winsumse besluitprocedure was tenenkrommend, zo stelt deze partij. De Bloemenbuurt sluit zich daar graag bij aan. De VVD, had nog wat opmerkingen met betrekking tot de gevolgde procedure maar een herziening van de tracékeuze stond voor de VVD niet meer ter discussie dit in tegenstelling zoals ze dit tijdens het voorjaarsoverleg hadden laten blijken. GroenLinks heeft nog wel allerlei inhoudelijke bedenkingen op het ontwerp bestemmingsplan zoals de fietsveiligheid, maar het moet volgens de woordvoerder wel doorgaan. Opvallend voor GroenLinks is dat ze met geen woord spreken over de 80 bomen die gekapt moeten worden, of het verlies aan een groot stuk openbaar groen waarvoor geen compensatie wordt geboden.

Dit moet een groene partij toch na aan het hart gaan. De ChristenUnie zou heel anders hebben besloten wanneer wij in een ideale wereld zouden leven, maar het collegepluche heeft blijkbaar zijn prijs. En dan de coalitiepartij PvdA. Na de uitspraak tijdens het voorjaarsoverleg van hun fractievoorzitter, die aangaf dat als een procedure niet goed was verlopen dat je in dat geval de procedure opnieuw moet doen, lijkt alleen maar met de mond beleden te worden, want ook zij gaan akkoord met het ontwerp bestemmingsplan. Deze partij neemt niet eens de moeite en de verantwoordelijkheid om inhoudelijk deze draai te beargumenteren. Men kwam niet verder als, “Juridisch is dit bestemmingsplan veel beter onderbouwd dan het eerste ontwerp en er zijn afspraken gemaakt die een herziening onmogelijk maakt”. Ja, leg dan uit wat deze afspraken zijn? Na het voorjaarsoverleg hebben we regelmatig contact gehad met deze partij waarbij de woordvoerder, de heer Heres, steeds te kennen heeft gegeven dat de PvdA het met onze visie eens was. Het vertrouwen in deze partij was bij ons zo groot dat we onze inspreekbijdragen voor advies hadden toegezonden naar de heer Heres. We kregen echter geen antwoord meer terwijl eerder steeds adequaat werd gereageerd, ook telefonisch was er geen contact meer met de heer Heres te krijgen. Het blijkt achteraf dat we te maken hadden met de wolf in schaapskleren, notabene via de pers moesten we vernemen dat ook zij het bestemmingsplan steunen.

Het CDA had in hun verkiezingsprogramma, voor de herindeling, opnieuw aangegeven dat zij voorstander zijn voor een aansluiting op de rotonde Ranum. Dit ondanks hun eerdere steun aan het besluit wat door de raad van Winsum was genomen. Tijdens het voorjaarsoverleg bleek al gauw dat coalitiepartij het CDA de verkiezingsbelofte niet zou inlossen. De tracékeuze stond voor hun niet meer ter discussie. Ook deze partij heeft op geen enkel moment argumenten gegeven waarom zij deze draai maken, ook niet tijdens de raadsvergadering van 27 november jl., waar het ontwerp bestemmingsplan werd besproken. Kiezers hebben recht op een verklaring!

Nu Gemeente Belangen ook voor het ontwerp bestemmingsplan stemt mogen we zonder blikken of blozen wel stellen dat deze partij wel heel veel boter op het hoofd heeft. Immers deze partij had in de raad van Winsum al tegen het besluit gestemd. Vervolgens geeft deze partij in hun verkiezingsprogramma voor de herindeling opnieuw aan, dat zij voorstander zijn voor een aansluiting op de rotonde Ranum. Gemeente Belangen was daar zelfs zeer detaillistisch in door het als een “speerpunt” te benoemen in hun verkiezingsprogramma. Tijdens een gesprek met de verantwoordelijk wethouder, namens Gemeente Belangen, de heer Dijkhuis en wij hem hebben aangesproken op deze verkiezingsbelofte, was het antwoord “Ach je schrijft wel eens wat op”. “Hautainheid van de macht” en een “miskenning van de kiezers” was onze reactie op deze uitspraak. Nu ook de fractie van Gemeente Belangen zich achter hun wethouder schaart en het ontwerp bestemmingsplan goedkeurt, is er voldoende reden om te spreken van kiezersbedrog van deze partij. Het dualisme, waar deze partij een groot voorstander van is, heeft door de handelswijze van de fractie een grote deuk opgelopen. Gemeente Belangen verschuilt zich nu achter een college afspraak die luidt dat, eerder genomen besluiten in de voormalige gemeente Winsum niet worden overgedaan. Dus ook niet als je er zelf van overtuigd bent dat het een slecht besluit is, moet dan de conclusie zijn.

Tijdens het non-debat op 27 november jl. mochten wij als Bloemenbuurt, ons verheugen op de bijdrage van voormalig fractievoorzitter in Winsum en nu fractielid van Gemeente Belangen, Gerke Kersaan. Gerke kwam, als enig fractielid, de verkiezingsbelofte van Gemeente Belangen na en nam daarmee afstand van het besluit om een Korsluiting te realiseren met een nieuwe aansluiting op de N361. Ook Gerke blijft kiezen voor de juiste oplossing nl. aansluiten op de rotonde Ranum. Teleurstellend was de reactie van de raadsleden van de overige fracties op het betoog wat Gerke hield. Niemand van de raad stelde inhoudelijke vragen aan Gerke of vroeg om verduidelijking van zijn standpunten, waarschijnlijk te moeilijk of angstig voor een debat, eigenlijk onbegrijpelijk.

Hoe nu verder?

Op 11 december zal de raad waarschijnlijk akkoord gaan met het ontwerp bestemmingsplan en dat is een gemiste kans. Wat de Bloemenbuurt betreft had de Kortsluiting met een aansluiting op Ranum er al kunnen liggen en hadden we een gang naar de Raad van State kunnen voorkomen. Natuurlijk moet een Raad van State nog wel een uitspraak doen, maar steeds meer hebben de bewoners van de Bloemenbuurt er vertrouwen in dat het plan door de Raad naar de prullenmand wordt verwezen. Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt door de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de zaak van de Molenweg Noord in Adorp.

Om met Gerke Kersaan’s woorden te spreken, zijn wij als Bloemenbuurt, in goed gezelschap van de provincie Groningen die ook van mening is dat extra aansluitingen afnemende verkeersveiligheid en doorstroming betekent. Zo heeft zij in de procedure de Molenweg Noord in Adorp gesteld, en van de rechter gelijk gekregen, dat in het kader van de reconstructie van de N361 zo weinig mogelijk aansluitingen de veiligheid en de verkeersdoorstroming bevorderen. In dit beleid past een aansluiting op de bestaande rotonde van Ranum beter dan een extra aansluiting op de N361.

Piet Tuinman

 

 

 

 

Cookieinstellingen