Oranjevereniging Baflo woedend op gemeentebestuur

Foto: Arie Molenhuis

BAFLO – Het bestuur van de Algemene Oranjevereniging Baflo is woedend en verbijsterd op het gemeentebestuur over de afwijzing van de aanvraag voor de subsidie voor de activiteiten voor 4 en 5 mei. In een brandbrief eist het bestuur van de Oranjevereniging opheldering over de gang van zaken.

“Op 4 juli 2019 hebben meerdere verenigingen en comités uit de gemeente een overleg gehad met de waarnemend burgemeester, de heer H.J. Bolding, met betrekking tot de evaluatie van de 4 mei-herdenkingen 2019. Ook werd er in die bijeenkomst vooruitgekeken naar onder meer ‘75 jaar Bevrijding’ in 2020. Door de heer Bolding werd toen toegezegd dat er in de maand september 2019 duidelijkheid zou worden verschaft over eventuele incidentele subsidietoekenningen voor het jaar 2020. Echter, het bleef stil en op 4 oktober stuurden wij daarover een mailbericht naar de waarnemend burgemeester, omdat wij op 8 oktober jl. een informatiebijeenkomst hadden belegd met de plaatselijke bevolking. Op 17 oktober 2019 vond er opnieuw onder zijn leiding een bijeenkomst plaats, die door pakweg veertig personen vanuit allerlei verenigingen en organisaties werd bezocht. Gemeld werd onder meer dat er een bedrag van 30 duizend euro aan subsidie beschikbaar zou zijn voor lokale initiatieven,” zo stelt de Oranjevereniging.

In de bijeenkomst op 17 oktober jl. werd de afspraak gemaakt dat men een subsidieverzoek kon indienen tot 1 december 2019. “Welnu, wij dienden onze aanvraag ten bedrage van 2.750,– euro tijdig in: op 27 november. In de jubileumjaren 2010 en 2015 kregen we van de gemeente Winsum een financiële bijdrage van 2.414,– euro respectievelijk 2.584,– euro. Als eindejaarscadeau ontvingen wij nu van de gemeente Het Hogeland op 31 december jl. een afwijzende beschikking en al spoedig bleek ons dat wij niet de enige zijn. Wij dienen hiertegen bezwaar in.”

Bovendien is het subsidiebeleid -voor zover ons bekend- op dit moment nog niet geharmoniseerd en is derhalve het beleid van de voormalige gemeenten nog van kracht. Dat zien we niet terug in het nu toegepaste beleid. Zo stelt het Oranjebestuur.

De briefschrijvers hekelen ook de opstelling van een aantal raadsleden. “Als bestuur zijn we zwaar teleurgesteld (lees: verontwaardigd en boos) over de negatieve beschikking, te meer daar het college de mond vol heeft over leefbaarheid, saamhorigheid en dorpsinitiatieven. Nou, als dit daar een uitwerking van is, belooft het weinig goeds.

In de bijeenkomst van 17 oktober jl. was ook een raadslid van de GB-fractie (als enige van de 29 raadsleden) aanwezig, die getuige is geweest van de verwachtingen die er door de waarnemend burgemeester werden gewekt richting de organisatoren van allerlei activiteiten. Op 13 november heeft onze voorzitter zijn zorgen ook al geuit aan de fractievoorzitter van het CDA over de omvang van het beschikbare budget, die hierover zijn licht zou opsteken in het presidium. Ook is de fractievoorzitter van de SP per mail d.d. 14 november 2019 door ons geïnformeerd, die de toezegging deed hierop terug te komen. Wij hebben van geen enkel raadslid ook maar iets gehoord of vernomen.”

De klagers doen een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur: “Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij het college ons volledig inzicht te verstrekken in de verdeling van het budget van 30 duizend euro, aan wie welke bedragen zijn toegekend en op welke aanvragen afwijzend is beschikt.

Indien de afwijzing van een subsidie van kracht blijft, zien zij zich genoodzaakt af te zien van het organiseren van activiteiten op Bevrijdingsdag 5 mei en op 4 mei een reguliere herdenking te houden in plaats van een uitgebreidere herdenking, zoals eens in de 5 jaar gebruikelijk was. In concept hadden wij de contouren van ons programma al gereed en een aantal buurtverenigingen is al druk bezig met voorbereidingen voor een optocht op 5 mei. “Kortom, wij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen aan lokale verenigingen/comités/organisaties, zodat zij in staat worden gesteld om een waardig bevrijdingsfeest in 2020 te kunnen organiseren. En gelet op het feit dat er nog slechts enkele maanden resten, is spoed geboden.” Zo stelt de organisatie.

Reacties