Kosten waterschap stijgen met vier procent, invloed op tarieven nog niet duidelijk

Foto: Waterschap Noorderzijlvest.

GRONINGEN – Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest streeft naar een kostenstijging van 4 procent. “Een gematigde stijging,” zegt het bestuur dat woensdag 1 juli vergadert over onderwerpen die tijden de coronacrisis zijn blijven liggen.

Noorderzijvest heeft de afgelopen jaren de kosten van het werk aan het totale watersysteem en het zuiveren van afvalwater behoorlijk zien stijgen. Het bestuur heeft aan het begin van de bestuursperiode na de verkiezingen in 2019 afgesproken te streven naar een gematigde stijging van deze kosten. “Met het financiële perspectief in de kaderbrief maakt het bestuur dat voornemen waar. Door goed te kijken naar de planning en doorloop van projecten en de inzet van mensen en middelen realiseren we een gematigde stijging van de kosten. Daarom kunnen we voor het komende jaarplan gaan rekenen met een gemiddelde stijging van de kosten voor het werk van het waterschap van vier procent,” zo laat het bestuur weten.

Wat dat betekent voor de ontwikkeling van de tarieven voor inwoners en bedrijven wordt duidelijk bij de presentatie van het jaarplan eind dit jaar. “In de stijging van de kosten houden we rekening met mogelijke effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering van projecten, minder inkomsten doordat meer kwijtschelding wordt aangevraagd of het niet kunnen innen van belastingen bij inwoners of bedrijven die door de crisis de belasting niet kunnen betalen. We blijven investeren in ons watersysteem en in onze taak om afvalwater te zuiveren,” zo schrijft het bestuur.

Komende woensdag worden vervolstappen genomen voor lopende projecten. Het gaat om het vervolg op de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat . Voor het project dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat besluit het algemeen bestuur woensdagavond over de financiering van de planuitwerkingsfase voor de verbetering en versterking van deze dijk als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Er wordt een krediet van € 12,8 miljoen aangevraagd. De start van de uitvoering van de dijkversterking staat gepland in 2023. Het werk moet uiterlijk in 2025 gereed zijn. Dankzij de krachtenbundeling van alle partners is in de verkenning (2017-2020) van de dijkversterking de beste oplossing gevonden voor een sterke dijk en een vitale toekomstbestendige (bredere) kustzone: “Hiermee anticipeert het waterschap op toekomstige zeespiegelstijging en klimaatverandering en koppelen we de functies van natuur, recreatie/toerisme, economie en verkeersveiligheid aan waterveiligheid. Kortom: een sterke dijk met extra’s voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid.”

Het spuicomplex Cleveringsluizen, bij Lauwersoog, is in 2000 overgedragen van de provincie Groningen naar Waterschap Noorderzijlvest. Daarbij is in het Waterakkoord Lauwersmeer bepaald dat waterschap Noorderzijlvest voor het spuicomplex het beheer en onderhoud uitvoert en Wetterskip Fryslân bijdraagt voor de helft van de kosten. Het complex zorgt voor de afvoer van het boezemwater van de beide waterschappen. Het hele complex bestaat uit drie spui eenheden met een open betonnen constructie. Het complex staat in open gebied aan zee, vol in de wind, zon, regen en storm trotserend in een zout milieu. Het complex is vanaf de begane grond tot aan boven voorzien van een coating die is aangebracht in de jaren negentig. De coating is van belang om aantasting van het beton te voorkomen. De bestaande coating laat zowel buiten als binnen op de grote oppervlakten los van het beton. “We investeren nu om betonrot te voorkomen. De omgeving zal dat op prijs stellen: omwonenden en passanten attendeerden ons ook op het minder fraaie aanzicht met de loslatende coating,” stelt het bestuur. Het algemeen bestuur besluit woensdagavond over een krediet van ruim € 500.000 voor deze opknapbeurt./bm

Reacties