Links om of rechts om: OZB gaat omhoog

Foto: Pixabay

HET HOGELAND – In het slechtste geval wordt de OZB-belasting fors verhoogd, het Dorpenfonds en het Ondernemersfonds afgeschaft en extra bezuinigd op de WMO. Dit zijn volgens het gemeentebestuur de maatregelen die nodig zijn om de financiële problemen van de gemeente de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Er zijn ook minder harde maatregelen mogelijk; daar moet de gemeenteraad zich over uitspreken. 

Vanmiddag heeft het college van b. en w. de notitie met de bouwstenen voor de bezuinigingen openbaar gemaakt.  De notitie met de naam ‘Bouwen aan nieuw evenwicht’ geeft de gemeenteraad raad drie scenario’s om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen en het financiële meerjarenperspectief te verbeteren. De gemeenteraad behandelt de notitie op 2 september. De notitie, ‘Bouwen aan nieuw evenwicht’, vloeit voort uit de Voorjaarsnota 2020 die op 1 juli is vastgesteld. In de voorjaarsnota deed het college nog geen bezuinigingsvoorstellen maar schetste vooral de financiële stand van zaken. Die omschrijft het college als ‘zorgelijk’.

Voor Het Hogeland dreigen de komende jaren tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer zes miljoen euro. Ook de reservepositie staat onder druk; de ondergrens van 6,5 miljoen euro is nadrukkelijk in zicht.

De notitie geeft drie scenario’s om de begroting van Het Hogeland de komende jaren op orde te krijgen. Op alle onderdelen is naar bezuinigingen gezocht om de forse opgave te kunnen uitvoeren. In scenario 1 worden dan ook stevige ingrepen voorgesteld op bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie, maatregelen in het sociaal domein, uitstel en afstel van investeringen en verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van 5%. Dit totale pakket geeft een meerjarig positief begrotingssaldo, maar weinig ruimte om tegenvallers op te vangen.

In het tweede scenario wordt aanvullend op scenario 1 een extra stijging van de ozb voorgesteld van 2,5 %. Dit geeft een positiever begrotingssaldo, ruimte om tegenvallers op te vangen en ook de Algemene Reserve verder op te bouwen. In het derde scenario wordt aanvullend op de scenario’s 1 en 2 voorgesteld om het dorpenfonds en het ondernemersfonds op te heffen èn wordt er extra bezuinigd op de Wmo.

In dit geval is het begrotingssaldo het meest positief en kan de algemene reserve aanzienlijk worden opgebouwd. Het voorstel aan de raad is om uit 1 van deze 3 scenario’s te kiezen. Daarbij spreekt het college haar voorkeur uit voor scenario 2.

Ondanks het financieel zware weer wil het college zoveel mogelijk blijven vasthouden aan de ambities uit het coalitieprogramma. “Want investeren blijft noodzakelijk om ook op de langere termijn een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Daarom willen we blijven investeren in de brede welvaart van Het Hogeland”, meldt het college in de notitie. Zo wil ze aandacht blijven houden voor kwetsbaren in de samenleving. “We hebben aandacht voor de balans tussen de financiële opgave en het maatschappelijk effect.”/bm

 

Reacties