Overleg Bloemenbuurt en gemeente over Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg opgeschort

Foto: Archief

Op 12 december jl. hebben alle raadsfracties tegen het voorstel van uitstel van de Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg gestemd, zoals eerder door het college van Winsum was voorgesteld.

Dit betekent dat de uitvoering van de Kortsluiting nog in deze raadsperiode zijn aanvang moet krijgen. Op 14 december besloot de raad, per amendement, met algemene stemmen voor, het volgende:

  • de realisatie van de N361-Onderdendamsterweg – Ranum ter hand te nemen en die te voltooien binnen de in het RSP convenant genoemde termijn;
  • in 2018 een financieel haalbare tracékeuze voor te leggen aan de raad, waarbij zoveel als mogelijk de belangen van omwonenden worden meegewogen;
  • de minimaal benodigde middelen in de begroting op te nemen en het krediet van € 8,2 miljoen vrij te geven en de begrotingswijziging aan te bieden in de volgende raadsvergadering;
  • als dekking is beschikbaar € 5,7 miljoen uit de RSP gelden en € 0,5 miljoen uit het rompakkoord. De resterende € 2,0 miljoen te activeren en ten laste te brengen van de exploitatie;
  • de tracé varianten nader uitgewerkt en afgewogen moeten worden.
  • aanvullende financieringsmogelijkheden nader verkend kunnen worden in overleg met de ondertekenaars van het Rompakkoord.
  • het uitgangspunt van het raadsbesluit van 12 november 2015 en het besluit van Gedeputeerde Staten gestand te doen aan de maximale bijdrage van Winsum en te overleggen met de provincie.

Verwijzend naar dit raadsbesluit en zoals eerder toegezegd door de verantwoordelijk wethouder de heer Bert Westerink, heeft op 16 januari jl. op uitnodiging van de projectleider Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg de heer J. Legters, een eerste overleg plaats gevonden met de buurtbewoners en belanghebbenden van de Onderdendamsterweg, Sien Jensemalaan,  Tageteshof, Freesialaan, Salvialaan en Leliestraat (de Bloemenbuurt).

Na een voorstellingsrondje gaf de heer Legters uitleg over wat naar zijn mening de consequenties zijn van het raadsbesluit genomen op 14 december 2017.

De heer Legters citerend,” Impliciet betekent dit raadsbesluit dat niet alleen het bedrag van € 8.2 miljoen gelimiteerd is maar dat de raad ook een keuze heeft gemaakt voor variant 1”, dit is de variant die dicht tegen de bebouwing Tageteshof, Freesialaan en Leliestraat is geprojecteerd. “ Ik heb als projectleider de opdracht gekregen variant 1 verder uit te werken” einde citaat. Daarnaast zei de heer Legters m.n. in de richting van de bewoners van de Onderdendamsterweg en ik citeer,  “Als de bewoners nu een heroverweging van de raad willen, dan is de kans aanwezig dat de besluitvorming vertraagt en doorschuift naar de nieuwe gemeente “Het Hogeland”.

Het is dan nog de vraag of Het Hogeland het belang inziet van de aanleg van de Kortsluiting en of  deze dan überhaupt nog wel wordt aangelegd” einde citaat.

Wij benoemden deze opmerking alsof het riekt naar chantage en dat het de raad daarmee onder druk zet om maar vooral te kiezen voor variant 1. De heer Legters benadrukte dat dit een realistisch risico is en dat hij alleen maar transparant probeert te zijn. Chantage had hier niets mee te maken!

De verbazing bij alle aanwezigen was groot bij deze interpretatie van het raadsbesluit, omdat men in de veronderstelling verkeerde dat er nog een variantkeuze gemaakt moet worden door de raad. Overigens zijn er naast variant 1, nog 2 variantmogelijkheden. Bij variant 2 wordt aangesloten op de bestaande rotonde bij Ranum, bij deze variant zal de Kortsluiting verder vanaf de bebouwing komen te liggen (350-400 meter) en heeft een geschat prijskaartje van €9.58 miljoen. Bij variant 3 sluit de Kortsluiting eveneens aan op de rotonde bij Ranum echter met dit verschil dat de aan te leggen weg, in een grote boog, nog verder van de bebouwing komt te liggen dan bij variant 2, vervolgens sluit de weg aan op de rotonde aan de Onderdendamsterweg, de kosten voor deze variant zullen ongeveer €10.77 miljoen bedragen.

Als vertegenwoordigers van de Bloemenbuurt hebben we uiteraard actie ondernomen en navraag gedaan bij alle fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn. Alle fracties, met uitzondering van de VVD en GroenLinks, hebben geantwoord dat er nog steeds een variantkeuze gemaakt moet worden. De VVD had hun keuze voor variant 1 al duidelijk gemaakt tijdens de raadsvergadering van 12 december jl. GroenLinks kiest ook voor variant 1 omdat, zoals zij zeggen, er geen financiële middelen zijn om voor een andere variant te kiezen. Voorbarig, deze conclusie want wethouder Bert Westerink gaat binnenkort, volgens afspraak met de gemeenteraad, nog met de Provincie om tafel voor meer geld en we verwachten dat hij daar z’n stinkende best voor zal doen.

Vasthoudend aan zijn interpretatie van het raadsbesluit stelde de heer Legters voor alvast na te denken en verder te overleggen over de inrichting van variant 1 in het tracé. Ons antwoord “is” en “was” dat wij hier op dit moment geen medewerking aan verlenen omdat conform het raadsbesluit er nog geen variantkeuze is gemaakt. Waarom dan al overleggen over de inrichting van deze variant? Mede ook door de reacties van de verschillende fracties die onze zienswijze t.a.v. het raadsbesluit ondersteunen, hebben wij het overleg met de heer Legters daarom opgeschort totdat er een definitieve keuze voor een variant door de raad wordt besloten.

Bewoners van de Bloemenbuurt, hebben in het verleden bewust gekozen voor wonen in een landelijk gebied met, zoals toen in de makelaarsfolder stond beschreven, “Met blijvend vrij uitzicht over de weilanden”. De toenmalige verkoopprijzen van de woningen waren dan ook navenant. Verwacht wordt dat bij het realiseren van de Kortsluiting de verkoopprijzen substantieel zullen gaan dalen, er is immers dan geen sprake meer van een vrij uitzicht over het landschap. Uiteraard hadden de bewoners dan ook liever gezien dat een Kortsluiting van de N361 met de Onderdendamsterweg niet aan de orde zou zijn maar, gelet op de huidige verkeersonveilige situatie op de Onderdendamsterweg, kunnen zij zich voorstellen dat ingrijpen en het nemen van maatregelen nodig zijn.

De actiegroep “Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg”, waarin de bewoners van de Bloemenbuurt zich hebben georganiseerd, heeft begrip voor de mening dat er naar oplossingen moet worden gezocht om tot een, door alle betrokken partijen, gesteund raadsbesluit te komen. Ze zijn dan ook niet tegen een Kortsluiting van de N361- Onderdendamsterweg N996, sterker nog, wij zijn solidair met alle inwoners van Winsum en in het bijzonder met de bewoners aan de Onderdendamsterweg die de verkeerssituatie ter plekke als gevaarlijk en ongewenst ervaren”.

Wél zijn wij tegen een mogelijke variant in het tracé (variant 1 genoemd in het zgn. SWECO-rapport) met T-splitsing of ovonde die dicht langs de bebouwing van de Tageteshof en Freesialaan en deels bij de Leliestraat is geprojecteerd. De gevaarlijke T-splitsing bij Ranum is pas vervangen door een rotonde welke de verkeersveiligheid sterk heeft verbeterd, leg hem dan niet opnieuw aan. Ook een zgn. ovonde draagt niet bij aan het doel waarvoor de Kortsluiting is bedoeld. We hebben ter plaatse metingen gedaan met als conclusie dat er, vooral tijdens spitsmomenten, filevorming zal ontstaan op de Kortsluiting met als gevolg dat de bewoners, van bijvoorbeeld de Brake, toch weer de keuze zullen maken om via de Onderdendamsterweg en de rotonde bij het Aanleg proberen op de N361 te komen.

Nog even over het SWECO-rapport, volgens de heer Legters is SWECO een gerenommeerd bureau die de klappen van de zweep kent als het gaat om dit soort infrastructurele projecten. De gemeente Winsum heeft dit bureau opdracht gegeven om variant 1 en variant 2 te beoordelen op de voor– en nadelen. In de conclusie van het SWECO-rapport wordt de voorkeur gegeven aan variant 1, waarbij de aansluiting op de N361 wordt gerealiseerd door een T-splitsing. Gelukkig heeft de raad op 12 december jl. deze “aanbeveling” onmiddellijk geschrapt met de redenen zoals ik hiervoor al heb genoemd. De heer Legters spreekt nu over een aansluiting door een ovonde of verkeersplein. Winsum verwordt van “Kanodorp bij uitstek” tot “Paaltjesdorp bij uitstek” en nu tot “Ovondedorp bij uitstek”. Waarschijnlijk zullen er gelet op dit soort blunders wel meer onvolkomenheden in het SWECO-rapport zitten. Wat bijvoorbeeld niet is meegenomen in de beoordeling van de verschillende verkeersstromen, die een ontlasting van de Onderdendamsterweg tot gevolg kunnen hebben, zijn de aanleg van de ovondes bij de Geert Reindersstraat en de Borgweg en de rotonde bij de Meeden/N361. Veel Braaksters zullen deze mogelijkheden gebruiken om op de N361 te komen, vooral als ze merken dat ze op de Kortsluiting in de file komen te staan. Daarnaast is het ons inziens mogelijk, door het nemen van verkeersmaatregelen op de Onderdendamsterweg, deze weg verder te ontlasten. Je zou een verbod voor landbouwverkeer kunnen instellen, evenals een verbod voor vrachtverkeer, waarbij bestemmingsverkeer, voor bijvoorbeeld de detailhandel, op afgesproken tijden de winkels kunnen worden bevoorraad. Ook kun je op de Onderdendamsterweg maatregelen nemen waardoor het voor het doorgaande verkeer onaantrekkelijker wordt om gebruik te maken van deze weg. Al deze mogelijkheden maar ook kansen zijn niet meegenomen in het SWECO-rapport. Zo zullen er nog meer oplossingen gevonden kunnen worden, voer voor verkeersdeskundigen met de nadruk op “deskundigen”, wat dat betreft kunnen ze hun hart ophalen.

In de verkiezingsprogramma’s 2014 van het CDW-2.0, het CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, en PvdA wordt gepleit voor een doorsteek vanaf de bestaande rotonde op Ranum, aansluitend op de Onderdendamsterweg N996. Ook onze voorkeur gaat uit naar deze variant. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat je een ervaren probleem (verkeersonveiligheid Onderdendamsterweg) maar zo even over de schutting kan gooien wat bij een ander ongenoegen oplevert nl, een stuk asfalt, op 70 – 93 meter afstand, gerekend vanaf de gevel van je huis, neer kieperen waarop veel verkeer, waaronder zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zich verplaatsen en vervolgens zeggen ons probleem is hiermee opgelost en jullie redden je er maar mee. Een dergelijke handelswijze getuigt niet van solidariteit en gemeenschapszin en schept zeker geen draagkracht. Overigens heeft SWECO voor de te verwachten geluidsoverlast nog een lumineus idee bedacht nl. het aanleggen van een geluidswal. Bij het aanleggen van een geluidswal zal o.i. het woongenot nog meer worden aangetast door vooral een sterk verminderd uitzicht.

Uiteraard gaan we ervan uit dat de partijen in de raad die voorstander zijn van een doorsteek vanaf de rotonde Ranum hun woord zullen houden en hun rug zullen rechten op het moment dat dat nodig is.

Onze voorkeur voor een doorsteek vanaf de rotonde Ranum aansluitend op de Onderdendamsterweg N996 is in financieel opzicht vooralsnog niet de meest voor de hand liggende oplossing er is een verschil van € 1.38 miljoen.

In het kostenplaatje van € 8.2 miljoen voor variant 1 zit overigens een geëiste garantstelling (een post onvoorzien) van ProRail voor een bedrag van € 900.000, deze garantstelling van €900.000 zit ook in het kostenoverzicht voor variant 2, € 9.58 miljoen. Deze garantstelling is naar onze mening zeer fors en bedraagt ongeveer 10% van de totale begroting en dat terwijl ProRail maar een deel van het project uitvoert, het bouwen van een spoorwegtunnel. 10% onvoorzien is bij dit soort majeure projecten gebruikelijk en acceptabel, maar dan wel over dat deel wat je zelf uitvoert. Wat ons betreft valt hier in financieel opzicht nog wat te winnen.

Komend voorjaar zal er door het college een nieuw raadsvoorstel worden gepresenteerd waarbij de raad de mogelijkheid moet krijgen een keuze te maken uit de voorliggende varianten. Gelet op de ingrijpende infrastructurele maatregelen die nodig zijn om überhaupt een Kortsluiting te realiseren is het volgens ons noodzakelijk een Milieu Effect Rapportage (MER) toe te voegen aan de variantkeuzes, denk aan thema’s als horizonvervuiling, geluidsoverlast, luchtvervuiling, lichtoverlast en de gevolgen voor flora & fauna. Deze thema’s kunnen niet worden afgedaan met de woorden van “Het zal allemaal wel meevallen “ (zie SWECO-rapport). Ook zal door onderzoek inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de daadwerkelijke planschade zal zijn voor de betrokken bewoners van de Bloemenbuurt, onafhankelijk van welke variantkeuze de raad uiteindelijk ook zal maken.

Wij als actiegroep Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg, zullen ons blijvend verzetten tegen de komst van de Kortsluiting zoals die is weergegeven in variant 1 en indien noodzakelijk met juridische hulp.

Namens de actiegroep “Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg”: P. Tuinman en  B. J. Haak.

Reacties

article
95528
Op 12 december jl. hebben alle raadsfracties tegen het voorstel van uitstel van de Kortsluiting
https://winsum.nieuws.nl/van-de-gemeente/20180213/overleg-bloemenbuurt-en-gemeente-kortsluiting-n361-onderdendamsterweg-opgeschort/
2018-02-13T13:43:07+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/02/12180557/onderdendamsterweg.jpg
Algemeen, Gemeente, Nieuws