College presenteert voorjaarsnota: Sluitende begroting ‘behoorlijke opgave’

Foto:

HET HOGELAND – Het college van de gemeente Het Hogeland schetst in de vandaag gepresenteerde voorjaarsnota een behoedzaam beeld van de financiële situatie voor de eerstkomende jaren. Dat beeld is minder gunstig dan in april bestond. Toen werd de begroting voor 2019 gepresenteerd,

Zonder ombuigingen dreigen de komende jaren structurele tekorten. Het college tekent daarbij ook aan dat er erg veel onzekerheden zijn: “De komende twee jaar zijn zeker nodig om een scherp beeld te krijgen van de situatie in Het Hogeland”, schrijft het college aan de raad. De dreigende tekorten worden met name veroorzaakt door de inhuur van tijdelijk personeel en oplopende lasten voor de jeugdzorg; een verschijnsel dat zich ook bij andere gemeenten voordoet.

De overschrijdingen op de kosten voor personeel worden grotendeels veroorzaakt door inhuur van externen. Er wordt bekeken hoe de personele formatie vorm kan worden gegeven binnen de beschikbare budgetten. Uitgangspunt zijn daarbij de budgetten van begin 2019.  Daarvoor is een plan in de maak. In 2022/2023 moet dat leiden tot evenwicht.

Het rijk heeft toegezegd met tegemoetkomingen te komen voor de, dus ook landelijk, stijgende kosten voor jeugdzorg. Hoe die compensatie voor Het Hogeland gaat uitpakken, is voor de komende drie jaar bekend. Voor de periode daarna bestaat nog onzekerheid. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen om die zorg goedkoper en efficiënter te maken. Het college wil ondanks alles volop blijven inzetten op realisatie van het bestuursprogramma ‘Doar gruit en bluit’, dat eerder dit jaar werd gepresenteerd. Het programma wordt momenteel verder vertaald in concrete acties en plannen. Ook aan de financiële vertaling van de voornemens wordt op dit moment gewerkt. Een deel daarvan zal zijn beslag krijgen in de begroting voor 2020.

Het college benadrukt dat het het financiële beeld nog niet helemaal ‘scherp’ heeft. De organisatie is nog volop in ontwikkeling en veel beleid en plannen moeten nog worden uitgewerkt. Het college meldt dan ook aan de raad dat “deze voorjaarsnota nog geen begroting in conceptuele vorm is, maar geeft het u wel inzicht in de financiële stand van zaken met de nu aanwezige informatie.”

 

Die gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota op 26 juni en 3 juli van dit jaar.

Reacties