Besluiten van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017

Foto: gemeente Winsum

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het in de laatst vastgestelde besluitenlijst.

Verkorte besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum d.d. 28 maart 2017

Aanwezig:

Burgemeester de heer M.A.P. Michels

Secretaris de heer R.J. Bolt

Wethouder de heer H. Blok

Wethouder de heer M.M.H. Verschuren

Wethouder de heer B. Westerink

 

Visie op rol van BMWEDAL-gemeenten op ontwikkeling van kindcentra in de regio

Het college neemt kennis van de visie op de rol en de ambities van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWE/DAL-gemeenten) zoals verwoord in de notitie ‘Kindcentra in regionaal perspectief´. De BMWE/DAL gemeenten hebben de handen inééngeslagen om met elkaar een visie op hun ambities en hun eigen rol ten aanzien van de ontwikkeling van kindcentra te formuleren. Deze notitie dient na vaststelling door de BMWE/DAL-colleges als uitgangspunt voor gesprek met onderwijs, opvang en zorgpartners en als leidraad voor toekomstig integraal beleid. De gemeenten BMWE-DAL werken al jaren samen met schoolbesturen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan de ontwikkeling van Kindcentra waar onderwijs, opvang en zorg voor 0-12 jarigen gebundeld kan worden aangeboden.

Raadsmemo klanttevredenheidsonderzoek huishoudelijke ondersteuning

Het college besluit de memo over het klanttevredenheidsonderzoek huishoudelijke ondersteuning ter informatie aan de gemeenteraden van Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWE/DAL gemeenten) voor te leggen. De gemeenten hebben eind 2016 onderzoek laten doen naar de ervaringen van hun inwoners die huishoudelijke ondersteuning afnemen. De BMWE/DAL gemeenten hebben voor hun inwoners die recht hebben op huishoudelijke ondersteuning convenanten gesloten met drie aanbieders van huishoudelijke ondersteuning: Beter Thuis Wonen Thuis, Tzorg, en Thuiszorg Noord (’t Gerack). Cliënten geven aan dat zij tevreden zijn over de zorgaanbieder. De kwaliteit van de schoonmaak ervaren zij als goed en de medewerk(st)er huishoudelijke ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

Ontruimingsprocedure

Het college start een ontruimingsprocedure op het perceel Baflo C 1252 in Rasquert. Het gaat om een weiland tussen het dorp Rasquert en de Warffumerweg (N363). Het perceel grond wordt oneigenlijk gebruikt: er wordt geen huur betaald. De gemeente moet het perceel ontruimen om het perceel te kunnen verkopen aan twee inschrijvers.

Gunning wegenonderhoudsbestek 2017 en krediet voor fietsveiligheidsmaatregelen Rasquert/Den Andel/Westernieland

Het college geeft Oosterhof Holman BV opdracht voor de uitvoering van het wegenonderhoud 2017 voor het totaalbedrag van € 576.000. excl. BTW. Dit onder voorbehoud van beschikbaar stelling krediet,

Naast het reguliere budget wordt de raad gevraagd een krediet van € 273.500,– beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de fietsveiligheidsmaatregelen op het traject Rasquert/Den Andel/Westernieland. Bij de vaststelling van de kadernota 2017 heeft de raad hiervoor al een dekkingsreserve gevormd.

Bibliotheekwerk in de provincie Groningen

Het college stemt in met het advies van de ambtelijke werkgroep bibliotheekwerk van gemeenten in de provincie Groningen. Hiermee komt er een gezamenlijke opdracht aan de bibliotheekaanbieder met ingang van 1 januari 2018, waarin voor 22 gemeenten in de provincie dezelfde basisafspraken gelden.

Op grond van de nieuwe bibliotheekwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk, de provincie voor de ondersteuning daarvan en het rijk is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel. Gemeenten en provincie hebben daardoor een gezamenlijk belang in het goed functioneren van het bibliotheekwerk en een gezamenlijke taak om het bibliotheekwerk toekomstbestendig te ontwikkelen en te behouden. Het college stemt ook in met het inhuren van een procesbegeleider en een gezamenlijke financiering door gemeenten en provincie. Het college stelt hiervoor € 1.500,00 beschikbaar. De Vereniging Groninger Gemeenten int de bijdragen van gemeenten en provincie en draagt zorg voor de inhuur.

Cookieinstellingen